Aktualności - archiwum

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w celu wspólnego napisania i realizacji projektu

w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

 Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza  otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego na podstawie art 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz.U. 2014 poz.1146)

 I. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego i realizacja przez każdego z Partnerów części zadań służących osiągnięciu celów konkursu tj.:

1. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu.

Oferty należy składać do 3 listopada 2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Krzeszowie (sekretariat)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.10.2017 r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Pokora
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2017 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Pokora
Ilość wyświetleń: 940
11 października 2017 13:17 (Ewa Pokora) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2017 13:16 (Ewa Pokora) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2017 13:16 (Ewa Pokora) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)