Prawo miejscowe (2019)

Wybierz rok

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16.09.2019 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/190/09 Rady Gminy Krzeszów z dna 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników...

Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 05.08.2019 r.

W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze,

Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszów.

Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r.

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszów.

Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r.

W sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krzeszów".

Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r.

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionka-Kolonia.

Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18.01.2019 r.

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.