Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, których wiek przekracza 10 lat, rosnących na terenie gminy Krzeszów, z wyłączeniem pomników przyrody i drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

Wymagane dokumenty

Wniosek zgodnie z art 83 ust 1, 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 880 z poźn. zm) winien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza nieruchomości, jeżeli nie jest on właścicielem – dołącza się zgodę właściciela,
 • tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt własności, odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów),
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku krzewów wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte,
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
 • przyczynę usunięcia drzew lub krzewów,
 • termin zamierzonego usunięcia,
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Krzeszów ul. Rynek 2 pokój nr 13.

Opłaty

Nie obowiązuje opłata skarbowa od wydanego zezwolenia, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika wówczas obowiązuje opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z poźn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunku drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 z poźn. zm.).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P. Z 2012 r. poz. 747)

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania, za pośrednictwem Wójta Gminy Krzeszów, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2013 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Kowal
Ilość wyświetleń: 1989
10 stycznia 2013 14:28 (Tomasz Wróbel) - Aktualizacja danych sprawy.
10 stycznia 2013 13:28 (Tomasz Wróbel) - Dodanie załącznika.
10 stycznia 2013 13:27 (Tomasz Wróbel) - Aktualizacja danych sprawy.