Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.2.OZE.2020 Nazwa zadania: “Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer sprawy: RG.271.1.OZE.2020 Nazwa zadania: “Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów”

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów

Gmina Krzeszów zaprasza do składania ofert na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu polegajacego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów Szcegółowe informacje...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.1.OZE.2020 Nazwa zadania: “Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów”

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 19.06.2020r.

Numer sprawy: RG.271.1.OZE.2020 Nazwa zadania: “Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów”

Odpowiedzi na pytania zadane do przetargu RG.271.1.OZE.2020

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego" "Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów"

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Zamówienie jest realizowane...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów