Zarządzenia (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 25/11.

W sprawie określenia zasad sporządzenia bilansu skonsolidowanego za rok 2010.

Zarządzenie Nr 24/11.

W sprawie przyjęcia projektu uchwał rady gminy.

Zarządzenie Nr 23/11.

W sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom, dla których Wójt jest pracodawcą z tytułu podróży służbowej odbytej samochodem osobowym motocyklem lub rowerem nie będącym własnością pracodawcy.

Zarządzenie Nr 22/11.

W sprawie zmian w budżecie gminy za 2011 rok.

Zarządzenie Nr 21/11.

W sprawie podpisania weksla in blanco.

Zarządzenie Nr 20/11.

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2010 rok samorządowej instytucji kultury dla której Gmina Krzeszów jest organem założycielskim.

Zarządzenie Nr 19/11.

W sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzenia klasyfikacji archiwalnej i zniszczenia dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/11.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 17/11.

W sprawie regulaminu przeprowadzania zewnętrznej kontroli zarządczej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Krzeszów.

Zarządzenie Nr 16/11.

W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Krzeszów.