Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XI/76/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r.

W sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

Uchwała Nr XI/75/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r.

W sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r.

W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Krzeszów.

Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r.

W sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krzeszów.

Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r.

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Krzeszów.

Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r.

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2020.

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16.09.2019 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/190/09 Rady Gminy Krzeszów z dna 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników...

Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 05.08.2019 r.

W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze,