Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszów.

Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r.

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszów.

Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r.

W sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krzeszów".

Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r.

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionka-Kolonia.

Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18.01.2019 r.

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18.01.2019 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Krzeszów z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszów.

Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.12.2018 r.

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.12.2018 r.

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.