Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi.

Przedmiot zamówienia - Kursy zawodowe: MODUŁ I: Kucharz, MODUŁ II: Księgowy.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Nazwa zadania - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Krzeszów.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Nazwa zadania - Przebudowa odcinka linii napowietrznej 15 kV na linię kablową w m. Krzeszów.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia - Kursy zawodowe: MODUŁ I: Kucharz, MODUŁ II: Księgowy.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Przedmiot zamówienia - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Krzeszów w projekcie POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych...

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Nazwa zadania - Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Krzeszowie.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu.

Nazwa zadania - Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Krzeszowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Przedmiot zamówienia - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Krzeszów w projekcie POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych...